PRIVACYVERKLARING AVG

mei 2018, versie 1

INLEIDING

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Lisette van de Pavoordt Fotografie persoonsgegevens. Dit zijn
gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens
vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale
wet- en regelgeving.
De AVG schrijft voor dat Lisette van de Pavoordt Fotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens
worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de
gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.
Lisette van de Pavoordt Fotografie zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel
actueel is.

PERSOONSGEGEVENS

Lisette van de Pavoordt Fotografie verwerkt de volgende algemene persoonsgegevens:
• voor- en achternamen
• telefoonnummers
• adresgegevens
• e-mailadressen
• locatiegegevens
• overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
• ip adres
• internetbrowser en apparaat type

VERWERKINGSGROND

Lisette van de Pavoordt Fotografie Fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:
• de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Lisette van de Pavoordt Fotografie met
betrokkene heeft gesloten;
• Lisette van de Pavoordt Fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen;
• een gerechtvaardigd belang van Lisette van de Pavoordt Fotografie, waar onder mede wordt verstaan het onder de
aandacht brengen van de producten en diensten van Lisette van de Pavoordt Fotografie aan betrokkene.

VERWERKINGSDOEL

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
• uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene en facturatie
• afleveren producten (foto's, ander materiaal) of diensten
• informatie over wijzigen producten en diensten
• marketing, promotie, versturen nieuwsbrieven
• telefonisch contact
• e-mailcontact
• uitvoering wettelijke verplichtingen

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Lisette van de Pavoordt Fotografie verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen
aan een wettelijke verplichting.
Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lisette van de Pavoordt Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

BEWAARDUUR VAN PERSOONSGEGEVENS

Lisette van de Pavoordt Fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of
wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar
persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of het versturen van nieuwsbrieven. Dit kan door middel
van telefoon of e-mail. Lisette van de Pavoordt Fotografie zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken
voor die doeleinden.

GEEN VAN COOKIES OP DE WEBSITE

Lisette van de Pavoordt Fotografie maakt geen gebruik van cookies op de website.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Lisette van de Pavoordt Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met Lisette van de Pavoordt Fotografie.
Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Lisette van de Pavoordt Fotografie onverwijld alle noodzakelijke
stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Lisette van de Pavoordt Fotografie
meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Lisette van dex Pavoordt Fotografie onverwijld contact op met deze betrokkenen.

KLACHTRECHT

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe
kunt u contact opnemen met Lisette van de Pavoordt Fotografie via e-mail.