free responsive website templates

PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING AVG
mei 2018, versie 1

INLEIDING 

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Lisette van de Pavoordt Fotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving. 
De AVG schrijft voor dat Lisette van de Pavoordt Fotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen. 
Lisette van de Pavoordt Fotografie zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel 
actueel is. 

PERSOONSGEGEVENS 

Lisette van de Pavoordt Fotografie verwerkt de volgende algemene persoonsgegevens: 
• voor- en achternamen
• telefoonnummers

• adresgegevens 
• e-mailadressen
• locatiegegevens
• overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch 
• ip adres
• internetbrowser en apparaat type

VERWERKINGSGROND 

Lisette van de Pavoordt Fotografie Fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien: 
• de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Lisette van de Pavoordt Fotografie met 
betrokkene heeft gesloten; 
• Lisette van de Pavoordt Fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen; 
• een gerechtvaardigd belang van Lisette van de Pavoordt Fotografie, waar onder mede wordt verstaan het onder de 
aandacht brengen van de producten en diensten van Lisette van de Pavoordt Fotografie aan betrokkene. 

VERWERKINGSDOEL 

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen: 
• uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene en facturatie 
• afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten 
• informatie over wijzigen producten en diensten 
• marketing, promotie, versturen nieuwsbrieven 
• telefonisch contact 
• e-mailcontact 
• uitvoering wettelijke verplichtingen 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN 

Lisette van de Pavoordt Fotografie verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken 
aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen 
aan een wettelijke verplichting. 
Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst 
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lisette van de Pavoordt Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

BEWAARDUUR VAN PERSOONSGEGEVENS 

Lisette van de Pavoordt Fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of 
wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. 
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar 
persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of het versturen van nieuwsbrieven. Dit kan door middel 
van telefoon of e-mail. Lisette van de Pavoordt Fotografie zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken 
voor die doeleinden. 

GEEN VAN COOKIES OP DE WEBSITE 


Lisette van de Pavoordt Fotografie maakt geen gebruik van cookies op de website. 


BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS 

Lisette van de Pavoordt Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact op met Lisette van de Pavoordt Fotografie. 
Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Lisette van de Pavoordt Fotografie onverwijld alle noodzakelijke 
stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Lisette van de Pavoordt Fotografie 
meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Lisette van dex Pavoordt Fotografie onverwijld contact op met deze betrokkenen. 

KLACHTRECHT 

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe 
kunt u contact opnemen met Lisette van de Pavoordt Fotografie via e-mail.